Longnetwerk Eerstelijns Fysiotherapie Rotterdam

Informatie verwijzer

Alles wat u als verwijzer nodig heeft

LEF010

Optimale zorg voor uw patiënt

LEF010 streeft naar optimale zorg voor patiënten met een longaandoening. Optimale zorg volgens LEF010 betekent in longzorg geschoolde fysiotherapeuten, adequate apparatuur en meer tijd per patiënt. Indien nodig behandelen wij ook aan huis.

Daarnaast is er extra aandacht voor de organisatie van de zorg rond de patiënt. Dit doen we door waar nodig te overleggen met de longverpleegkundige, de diëtist, de POH en/of Buurtzorg. Ook houden wij u, als verwijzer, middels een rapportage regelmatig op de hoogte over de voortgang van de behandeling.

Al onze zorg is geprotocolleerd conform de Zorgstandaard en afgestemd met vrijwel alle ziekenhuizen in de omgeving. Onze longzorg wordt vernieuwd aan de hand van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Zo wordt er bij COPD patiënten onderscheid gemaakt tussen Gold 1 en Gold 2,3,4. Patiënten met COPD Gold 1 en astmapatiënten volgen in het algemeen een beweegprogramma van 3 maanden en worden gestimuleerd om na afloop zelf te blijven sporten.

Patienten met COPD Gold 2,3,4 of andere longaandoeningen krijgen een programma op maat en worden eveneens gestimuleerd om, indien mogelijk , deel te nemen aan (aangepaste) beweegactiviteiten.

Partners

Samen zorgen we voor de beste en helderste longzorg in heel Rotterdam

COVID-19

COVID-19 teams in regio Rotterdam

Het verheugt ons u te kunnen mededelen dat voor uw patiënten een multidisciplinair zorgprogramma in de eerste lijn “samen(werken) tegen Covid-19” gereed is. Dit programma richt zich op de revalidatie van COVID-19 patiënten en hun naasten vanaf de eerste fase na ziekenhuisontslag (ic)/zorghotel of revalidatiecentrum en COVID-19 patiënten die de ziekte thuis doorgemaakt hebben, symptoomvrij zijn en waarbij behoefte aan revalidatie of nazorg is. Vanaf vandaag kunt u uw patiënten doorverwijzen naar een multidisciplinair COVID-19 gebiedsteam.

Het ontwikkelen van het zorgprogramma is ontstaan vanuit fysiotherapie Erkelens van Adrichem en Jongen, zij hebben veel expertise in het behandelen van longpatiënten, door het onder andere door hen ontwikkelde Kroonluchter programma, voor COPD-patiënten. De praktijk heeft een ontwikkelteam samengesteld bestaande uit fysiotherapeuten, een psycholoog, een diëtist, een logopedist, een ergotherapeut, een specialistisch longverpleegkundige en een maatschappelijk werker. Zij werken nauw samen met revalidatieartsen en longartsen uit ziekenhuizen in Rotterdam. Tevens wordt samengewerkt met het Longnetwerk eerstelijns fysiotherapie “LEF” en het Paramedisch Netwerk Rotterdam om dit zorgprogramma uit te rollen in Rotterdam en omgeving.

Programma

Het zorgprogramma is gebaseerd op de laatste nationale en internationale wetenschappelijke inzichten en moet worden gezien als een levend document, waarin steeds de laatste nieuw opgedane kennis zal worden verwerkt. De patiënt en zijn/haar mantelzorgers staan centraal in het proces om hen waar nodig op weg te kunnen helpen naar een Positieve Gezondheid. Begeleiding wordt gegeven vanuit het gedachtengoed van Machteld Huber en gebruik makend van de International Classification of Functioning, Disability and Health.

Gebiedsteams

Op dit moment zijn er 27 multidisciplinaire COVID-19 gebiedsteams, zoveel mogelijk bestaande uit de bovengenoemde disciplines werkzaam volgens dit programma. De actuele lijst van teams is toegevoegd aan deze brief en te vinden via www.lef010.nl en de website van het PMNR. Per team vind u daar het aanspreekpunt waarnaar u kunt verwijzen middels een verwijzing voor het revalidatieprogramma. Dit aanspreekpunt zal de multidisciplinaire intake doen waarna naar u als verwijzer terug gerapporteerd wordt en aangegeven wordt naar welke disciplines er verwezen wordt binnen het team. Verdere communicatie tussen u en het team dient onderling afgestemd te worden. Voor vragen kunt u het ontwikkelteam bereiken via joan@bc-db.nl

Doorverwijzen

Verwijsgegevens

Met ingang van 1-1-2019 is de vergoeding voor fysiotherapie voor clienten met COPD veranderd door de minister. Clienten met COPD Gold 2 en hoger kunnen per 1-1-2019 direct aanspraak maken op fysiotherapie uit de basisverzekering. Echter, er is wel een maximum aan het aantal behandelingen terwijl dit voorheen niet zo was.
Er is een indeling gemaakt van 4 categorien aan de hand van de zorgzwaarte. De criteria hebben, naast het Gold stadium, betrekking op de ernst van de symptomen ( gemeten met de mMRC en CAT vragenlijst) en op het aantal exacerbaties al dan niet met ziekenhuisopname.

Een verwijzing dient dan ook de volgende informatie te bevatten:

FEV1:
FEV1/FVC:

COPD GOLD I
COPD GOLD II-IV

Aantal exacerbaties in afgelopen jaar:
Exacerbatie(s) 0-1
Exacerbatie’s 2 of meer
Exacerbatie 1 met ziekenhuisopname

MRC 0-1 en/of CAT <10
MRC 2 of hoger en/of CAT 10 of hoger

CONCLUSIE: Categorie: A:  B:  C:  D: 

De fysiotherapeuten van LEF danken u hartelijk voor uw medewerking !